Vedtægter

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Broballe Idrætsforening
Foreningen er hjemmehørende i Oksbøl Sogn i Sønderborg Kommune.
Foreningen er stiftet den 19.maj 1943.

§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet DGI og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.
1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.

2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 6: LEDELSE.
Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomifmd. og 1 medlem med særlig fokus på gymnastikken. Disse 3 personer udgør sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

På generalforsamlingen vælges for 2 år: Formanden og et supplerende medlem i ulige år.                                       Aktivitetsformand, økonomiformand og et supplerende medlem i lige år.
Det medlem, der har særlig fokus på gymnastikken, kan variere indenfor ledelsen efter 1 år.

Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten som supplerende medlem indtil næste generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

§ 7: UNDERUDVALG.
Der skal oprettes aktivitetsudvalg til de forskellige idrætsgrene. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.

Udvalgene skal bestå af 2-5 personer, hvoraf én er udvalgsformand.

Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.

Til hver aktivitet vælges en tovholder. Tovholderen kan, men skal ikke, være et medlem fra ledergruppen. En aktivitet kan, hvor det er nyttigt, bestå af op til 5 medlemmer.
Tovholderen er forpligtiget til at inddrage ledelsen i beslutninger vedrørende økonomien til blandt andet nyanskaffelser og afholdelse af arrangementer.

§ 8: KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen, efter indstilling fra aktivitetsudvalgene

§ 9: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10: GENERALFORSAMLING.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned og indkaldes ved annoncering i sociale medier med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dag før generalforsamlingen

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

4. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.

5. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en ønsker det.

6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

8. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling i tilfælde af sygdom f.eks. pandemi.

§ 11: DAGSORDEN.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved formanden.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af forslag.
5. Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal: Vælges for 2 år -  Formanden og et supplerende medlem i ulige år. Aktivitetsformand, økonomiformand og et supplerende medlem i lige år.

6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.

§ 14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 15: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomifmd. er ansvarlig for foreningens regnskab.

Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. Foreningens formue tilfalder foreninger hjemmehørende i Oksbøl Sogn, Sønderborg Kommune. Fordelingen af evt. midler foretages / varetages af Oksbøl Sogns Sogneforening.

Således vedtaget d. 10 04 2016